Våre prosjekter


Mac Rell

Project2

Project3

Project 4

Project5

 Kulturprojekt «På grensen» er et vizions selskap. Vi intitulisjonaliserer den barentsregionale dialogen om sivilizasjon verdier.

Map legend

Mac Rell projects